Notices

E253-賣旗義工活動

12 / 06 / 2024

T52-國際能力評估 (PISA) 2025香港區預試

11 / 06 / 2024

E252-升旗隊訓練活動

11 / 06 / 2024

E251-2023-2024年度「模擬法庭.公義教育計劃」頒獎禮

11 / 06 / 2024

S47-下學年「手機政策」修訂家長意見調查

07 / 06 / 2024

T51d-中五級「運動及體適能教練應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T51c-中五級「公關及多媒體傳訊應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T51b-中五級「創意英語・商務與媒體應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T51a-中五級「職業英語・商用服務英語應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

E250-羽毛球隊訓練 (7-8月份)

07 / 06 / 2024