Notices

E166-天主教同學會參觀活動---「我是主的羊」宗教、道德及品格教育藝術展

02 / 05 / 2023

E165-咖啡拉花技能訓練班

02 / 05 / 2023

S47-有關天主教香港教區「跳繩強身心・建堂顯主愛」籌款活動事宜

02 / 05 / 2023

E164-珠寶業未來職能工作坊

28 / 04 / 2023

E163-參觀Legoland活動

28 / 04 / 2023

E162-貧富宴活動

28 / 04 / 2023

E161-香港青少年田徑分齡賽2023 (二)

27 / 04 / 2023

E160-中學IT創新實驗室蘋果「Swift」編程及物聯網應用課程

25 / 04 / 2023

T39-下學期初中中文拔尖班

24 / 04 / 2023

T38-下學期初中中文溫習班

20 / 04 / 2023