Tutorial Class

T53-暑期學習支援計劃

21 / 06 / 2024

T52-國際能力評估 (PISA) 2025香港區預試

11 / 06 / 2024

T51d-中五級「運動及體適能教練應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T51c-中五級「公關及多媒體傳訊應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T51b-中五級「創意英語・商務與媒體應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T51a-中五級「職業英語・商用服務英語應用學習課程」試後及暑期上課安排

07 / 06 / 2024

T50-中五級化學科補課

05 / 06 / 2024

T49c-中三級綜合科學科下學期考試溫習班

03 / 06 / 2024

T49b-中二級綜合科學科下學期考試溫習班

03 / 06 / 2024

T49a-中一級綜合科學科下學期考試溫習班

03 / 06 / 2024