2018-2019 Tutorial Class

2-8-2019 明愛暑期補習班(31/7)颱風補堂安排 19-7-2019 ES298a-中四級化學科暑期補習班 19-7-2019 ES298b-中五級化學科暑期補習班 18-7-2019 ES297a-中四級化學科補課 18-7-2019 ES297b-中五級化學科補課 … Continue reading 2018-2019 Tutorial Class