Principal: Mr Poon Wing Keung          潘永强校長
Vice-principal: Mr Lam Kwan Him            林君謙副校長
Vice-principal: Ms Yu Oi Ying  余藹盈副校長
Administration affairs In-charge: Mr Chan Ming Hung            陳銘雄老師
Academic affairs In-charge: Ms Chung Lan Sze                        鍾蘭絲老師
Guidance In-charge: Mr Chim Ha Chuen                詹夏川老師
Discipline In-charge: Mr Wong Wong Fui              黃煌奎老師
Chinese Language Ms Yam Kin Hing (Chair)  
Mr Chan King Yuen 
Mr Chan Siu Por 
Mr Cheuk Hon Ching 
Ms Cho Wing Han 
Ms Chung Lan Sze 
Ms Leung Sau Mei
Mr Lo Chi Kong
Mr Ng Wai Lun
Mr Tang Man Wai
Mr Wong Chi Yin
Ms Wong Lai Tse
 任建卿老師
 陳景源老師
 陳少波老師
 卓漢程老師
 曹永嫻老師
 鍾蘭絲老師
 梁漱眉老師
 盧志剛老師
 吳偉倫老師
 鄧文偉老師
 黃志賢老師
 黃荔芷老師
English Language Ms Mak Tsui Ying (Chair)
Mr Chan Yin Tat
Ms Chau Choi Hung
Ms Chu Pui Ying
Ms Fong Mei Ping
Mr Ho Ngai Man
Mr Leung Wai Lam
Mr Liu Wai Lun
Ms Miu Sau Wai
Mr Salaroli Carson
Ms Tong Yat Han
Ms Holroyd Caroline
Mr Donnelly Mark
 麥翠瑩老師
 陳彥達老師
 周彩紅老師
 朱佩盈老師
 方美萍老師
 何毅文老師
 梁威林老師
 廖偉麟老師
 繆秀慧老師
 羅嘉信老師
 湯逸嫻老師

Mathematics Ms Cheung Kit Yuk (Chair)
Mr Chan Chi Ming
Mr Chan Kit Chi
Mr Chan Ming Hung
Mr Cheng Man Hung
Mr Law Chi Fai
Ms Leung Wai Yee
Mr Li Chiu Yeung
Mr Liu Sze Wai
Mr Lo Man Keung
Mr Tsang Sai Ho
Mr Yim Chun Leung
Mr Yuen Yuen Kin
Mr Wong Yu on
 張潔玉老師
 陳志明老師
 陳杰治老師
 陳銘雄老師
 鄭萬鴻老師
 羅志輝老師
 梁慧儀老師
 李招洋老師
 廖思維老師
 盧敏強老師
 曾世豪老師
 嚴俊良老師
 阮元健老師
 黃裕安老師
Liberal Studies Mr To Wai Tik (Chair)
Mr Chan Siu Por
Mr Ho Ngai Man
Ms Leung Wai Yee
Mr Liu Sze Wai
Mr Wong Chi Yin
Ms Wu Yin Shan
 杜偉迪老師
 陳少波老師
 何毅文老師
 梁慧儀老師
 廖思維老師
 黃志賢老師
 胡燕珊老師
Religious Studies Mr Tsang Kai Yin (Chair)
Mr Lam Kwan Him
Mr Lee Chung On
Mr Salaroli Carson
 曾啟賢老師
 林君謙老師
 李仲安老師
 羅嘉信老師
Integrated Science
                                   
Ms Hung Mei Sze (Chair)
Ms Lee Ah Mei
Ms Lee Fang Yung
Mr Chow Chi Chung
 洪美思老師
 李雅眉老師
 李昉蓉老師
 周志聰老師              
Integrated Humanities Ms Lau Lai Chi (Chair)
Ms Chau Choi Hung
Ms Ng Wai Man
Mr Salaroli Carson
Ms Yu Oi Ying
Ms Fong Mei Ping
Ms Ma Chung Lam
 劉麗芝老師
 周彩紅老師
 伍慧敏老師
 羅嘉信老師
 余藹盈老師
 方美萍老師
 馬仲琳老師
Physics Mr Law Chi Fai (Chair)
Mr Lo Man Keung
 羅志輝老師
 盧敏強老師 
Chemistry Mr Lam Kwan Him (Chair)
Ms Hung Mei Sze
 林君謙老師
 洪美思老師
Biology Ms Lee Ah Mei(Chair)
Mr Chow chi chung
 李雅眉老師
 周志聰老師
Economics Ms Lau Lai Chi (Chair)
Ms Chu Pui Ying
 劉麗芝老師
 朱佩瑩老師
History Ms Yu Oi Ying (Chair)
Mr Wong Wong Fui
 余藹盈老師
 黃煌奎老師
Geography Ms Ng Wai Man (Chair)
Ms Ma Chung Lam
 伍慧敏老師
 馬仲琳老師
Chinese History Mr Chan King Yuen (Chair)
Ms Cho Wing Han
Mr Chu Kin Ming
Ms Leung Sau Mei
Mr Lo Chi Kong
Mr Wong Wong Fui
 陳景源老師
 曹詠嫻老師
 朱建明老師
 梁漱眉老師
 盧智剛老師
 黃煌奎老師
Putonghua Ms Wong Lai Tse (Chair)
Ms Leung Sau Mei
Ms Chung Lan Sze
 黃荔芷老師
 梁漱眉老師
 鍾蘭絲老師
Computer Literacy / ICT Mr Chan Chi Ming (Chair)
Mr Chan Kit Chi
Mr Cheng Man Hung
Mr Lee Ming
Mr Lo Chi Kong
 陳志明老師
 陳杰治老師
 鄭萬鴻老師
 李明老師
 盧志剛老師
Music Mr Lee Ming (Chair)
Ms Leung Kai Pong
 李明老師
 梁啟邦老師
Visual Arts Mr Chu Kin Ming (Chair)
Ms Wu Yin Shan
 朱建明老師
 胡燕珊老師
Physical Education Mr Chim Ha Chuen (Chair)
Mr Li Chiu Yeung
Mr Yuen Yuen Kin
 詹夏川老師
 李招洋老師
 阮元健老師
School Social Worker: Mr Liu Chi Man
Ms Lam Ka Wai
 廖志文先生
 林嘉惠小姐